ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Op alle activiteiten tussen u en KEAN Suspensions zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing:


1 Sluiten van een contract


1.1 De presentatie van onze producten in de KEAN Suspensions-webshop is slechts een vrijblijvende uitnodiging om goederen bij ons te bestellen.


1.2 Met het versturen van de bestelling doet u een bindende offerte voor het sluiten van een koopcontract.


1.3 De offerte wordt door ons aanvaard bij levering/afhaling van goederen. De automatisch gegenereerde bevestigingsmail voor de bestelling is nog geen aanvaarding van de offerten, maar documenteert alleen maar dat de bestelling bij ons is aangekomen. Het staat ons vrij te beslissen of wij een bestelling al dan niet aanvaarden. Als wij een bestelling niet uitvoeren, delen wij u dit onmiddellijk mee.


1.4 Als wij tijdens de verwerking van uw bestelling vaststellen dat de door u bestelde goederen niet beschikbaar zijn, wordt u daarover per e-mail geïnformeerd. Een contract over de niet-beschikbare goederen komt niet tot stand.


1.5 Wij verkopen onze goederen uitsluitend aan eindconsumenten met een leeftijd van 18 jaar en ouder en alleen in de hoeveelheden die in de handel gebruikelijk zijn.


1.6 "U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddels als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.".


2 Vrijwillige ruilmogelijkheid


2.1 Onafhankelijk van uw wettelijk vastgestelde recht op herroeping stellen wij u vrijwillig in de gelegenheid om de bij ons aangekochte goederen terug te sturen. Op grond hiervan kunt u alle in de KEAN Suspênsions-webshop aangekochte artikelen binnen 2 weken na ontvangst naar ons terugsturen. De goederen worden ongebruikt en onbeschadigd geretourneerd. Indien er schade aan de artikelen ontstaat is de klant voor deze waardevermindering aansprakelijk.


3 Afhaling


3.1 Voorlopig is enkel afhaling mogelijk in onze winkel te Noorwegenstraat 29A, 9940 Evergem van Maandag tot en met Vrijdag van 10u tot 21u.


4 Nauwkeurigheid van gegevens


4.1 Wij doen er alles aan om de informatie op onze website op elk moment volledig, nauwkeurig en actueel te houden. Toch kan het gebeuren dat de informatie onjuist, onvolledig of verouderd is. KEAN Suspensions kan niet de nauwkeurigheid en de actualiteit van enige informatie op onze website garanderen.


4.2 Wij doen onze uiterste best om elk artikel waarheidsgetrouw weer te geven op onze website. Hou er echter rekening mee dat de kleuren, afemetingen op de foto's licht kunnen afwijken van de reële kleuren, afmetingen (afhankelijk van onder andere beeldscherm, lichtsterkte,…). Neem gerust contact met ons op als je twijfelt over een kleur, afmeting.


5 Prijzen en betalingswijzen


5.1 De prijzen op het tijdstip van de bestelling, zijn van toepassing. Alle prijzen zijn inclusief BTW.


5.2 De betaling van de goederen wordt verricht overeenkomstig de betalingsmodaliteiten die u werden aangeboden.


5.3 Online betalen in onze webshop gebeurt door middel van een beveiligde transactie. Je betaalgegevens en creditcardinfo worden enkel gebruikt voor de betaling en nooit vrijgegeven aan andere partijen. Online betalen bij KEAN Suspensions is 100% veilig. Wij accepteren: EURO/Mastercard, Visa en Kredietkaart. Om uw creditkaartgegevens te beschermen, worden uw volledige gegevens gecodeerd vis SSL-servers verstuurd en zijn zodoende beveiligd tegen toegang van derden.


5.4 Over het algemeen geldt bij alle betalingen per creditkaart de volgende regeling: Bij misbruik van een creditkaart door een onrechtmatige persoon kunt u bij uw creditkaartmaatschappij bezwaar maken. In geval van misbruik wordt het bedrag gerestitueerd. De meeste creditkaartmaatschappijen dragen of alle kosten of beperken uw aansprakelijkheid tot een eigen risico van niet meer dan €50.00.


6 Eigendomsvoorbehoud


Tot het factuurbedrag volledig is voldaan, blijven de goederen ons eigendom.


7 Garantie


Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de wettelijke garantiebepalingen van toepassing. Dit betekent dat een artikel in goede staat moet verkeren én dat het bij normaal gebruik naar behoren moet functioneren. Wanneer u een artikel ontvangt waarbij dat niet het geval is, voorzien wij u zo snel mogelijk van een passende oplossing. Afhankelijk van het artikel is dat een vervanging, reparatie of terugbetaling.


8 Auteursrecht en handelsmerk


De complete inhoud van de website inclusief teksten, grafieken, foto's, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software is ons eigendom of eigendom van onze verwante ondernemingen, licentienemers en/of content-providers. Deze zijn auteursrechtelijk of door andere rechten beschermd. Ze mogen uitsluitend met onze toestemming worden gebruikt.


9 Beperking van aansprakelijkheid


Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor virussen, noch schade aan je computer, telecommunicatieapparatuur of ander eigendom als gevolg van een bezoek aan of het gebruik van deze website of het downloaden van enig materiaal van deze website.


In geen geval zijn wij, aan ons gelieerde ondernemingen, managers, medewerkers, aandeelhouders, agenten, rechtsopvolgers, rechtverkrijgenden, retail partners of enige partij die betrokken is bij de creatie, productie of het beheer van deze website aansprakelijk tegenover enige partij voor enige indirecte, bijzondere, aanvullende, incidentele of gevolgschade (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, schade als gevolg van winstderving, verloren gegevens of bedrijfsonderbreking) voortvloeiend uit het gebruik van, onvermogen tot gebruik van of de resultaten van het gebruik van deze website, enige website gelinkt aan deze website, of materiaal, informatie of diensten die op dergelijke websites voorkomen, ongeacht of deze gebaseerd is op een garantie, contract, onrechtmatige daad of andere wettelijke grond en ongeacht of je bent gewaarschuwd voor dergelijke schade. De voornoemde beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing voor zover deze wettelijk verboden is. Wij verwijzen je naar de lokale wetgeving voor eventuele verboden op beperking van de aansprakelijkheid.